top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Haataja

Riistakeskus tehtailee tiukasti suojellun ilveksen poikkeuslupia poronhoitoalueelle


Marras-joulukuussa 2023 Riistakeskus on antanut 11 myönteistä lupaa tappaa ilveksiä poronhoitoalueella ja hylännyt 0 poronhoitajien tekemää lupahakemusta. 


Erikoiseksi Riistakeskuksen päätökset tekee se, että Ilves on Luontodirektiivin liitteessä 4 koko Suomessa.


Ilves on tiukasti suojeltu laji myös poronhoitoalueella, mutta lupahakemusten hyväksymisprosentti on 100%.

Liitteen 4 lajien tahallinen tappaminen on kiellettyä ja tästä kiellosta voi poiketa vain Luontodirektiivin 16 artiklan mukaisissa poikkeustapauksissa. Artiklan mukaan kaikkien seuraavien ehtojen tulee toteutua yhtäaikaa: 


  1. Muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole,

  2. poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella ja

  3. poikkeamisen perusteena on jokin seuraavista syistä: a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luontotyypin säilyttäminen; b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen, joka koskee viljelmiä, karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta; c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai muu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitus ja näiden tarkoitusten kannalta tarvittavat lisääntymistoimenpiteet, mukaan lukien kasvien keinotekoinen lisääminen; e) tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu ja rajoitettu kyseisten lajien yksilöiden ottaminen ja hallussapito kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa.


Ilveksen tappaminen poronhoidollisin perustein on mahdollista, jos


muuta tyydyttävää ratkaisua tilanteen selvittämiseksi ei ole JA poikkeus ei haittaa ilveksen suotuisan suojelun tason säilyttämistä poronhoitoalueella JA poikkeamisen perusteena on erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen poronhoidolle.


Case: Suomussalmi marras–joulukuu 2023


17.11.2023 (2023-1-000-31578-0) Riistakeskus myönsi luvan tappaa 1 ilveksen Suomussalmen kunnan pohjoisosissa hakemukselle, jossa hakija arvioi ilveksen tappaneen 3 poroa ja aiheuttaneen 15 000 € tappiot – siis 5 000€ per poro. Riistakeskus itse arvioi välitoimenpiteessään, että "Hakemusalueelta on ilmoitettu viisi ilveksen tappamaa poroa, joista kolmen arvioitu kuolinaika sijoittuu marraskuulle”.


Riistakeskus myönsi luvan Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 mukaan "omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi" ja "poikkeusluvalla voidaan pyydystää yksi erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttanut ilves”.


7.12.2023 (2023-1-000-31637-8) Riistakeskus myönsi luvan tappaa 1 ilveksen Suomussalmen kunnan eteläosissa. Päätöksensä välitoimenpiteissä Riistakeskus toteaa "Hakemusalueelta on ilmoitettu tämän poronhoitovuoden aikana seitsemän ilveksen tappamaa poroa, joista kolmen arvioitu kuolinaika sijoittuu aikavälille 28.11.-5.12.2023." 


Riistakeskus myönsi luvan Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 mukaan "omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi" ja "poikkeusluvalla voidaan pyydystää yksi erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttanut ilves”.


Alunperin poronhoitajat olivat hakeneet 7.12.2023 heille myönnetyllä luvalla lupaa tappaa 3 ilvestä, mutta Riistakeskus myönsi luvan vain yhteen ilvekseen. Ilves tapettiin tällä luvalla 9.12.2023. 


Poronhoitajat hakivat heti uutta lupaa tappaa 3 ilvestä ja 15.12.2023 Riistakeskus myönsi heille jälleen luvan tappaa 1 ilves (2023-1-000-31672-1). Päätöksensä välitoimenpiteissä Riistakeskus toteaa "Riistavahinkorekisterin mukaan hakemusalueella on kolme uutta ilveksen tappamaa poroa, jotka on tapettu aikavälillä 10.-12.12.2023." ja "Hakemusalueelta on ilmoitettu tämän poronhoitovuoden aikana yksitoista ilveksen tappamaa poroa."


Jälleen Riistakeskus myönsi luvan perusteena: Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 mukaan "omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi" ja "poikkeusluvalla voidaan pyydystää yksi erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttanut ilves”.


Toteutuivatko Luontodirektiivin 16 artiklan mukaiset poikkeamisehdot? Muu tyydyttävä ratkaisu:

Riistakeskus totetaa kaikissa Suomussalmelle myöntämissä luvissaan kohdassa muiden tyydyttävien ratkaisujen pohdinta, että ”poronhoidon luonne ja olosuhteet huomioon ottaen petojen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja ei käytännössä voida ehkäistä esimerkiksi aitaamalla poroja”. 


Toisaalta eräässä näistä Suomussalmelle tehdyssä hakemuksessa (2023-1-000-31637-8) kerrotaan, että muita keinoja ei ole kokeiltu: ”porot ovat vielä metsäruokinnassa. Poroja ruvetaan pikkuhiljaa keräämään tarhaan.” , mutta näillä keinoilla voidaan vähentää vahinkoja: ”vahinkojen määrä pienempi kun porot tarhassa.”


Käytännössä viranomainen ei pyri etsimään muita tyydyttäviä ratkaisuja, vaikka tällainen muu tyydyttävä ratkaisu myös luvanhakijan näkemyksen mukaan olisi olemassa.


Riistakeskus toteaa päätöksissään, että ensisijainen tavoite on, että ”vahinkoja pystytään selvästi vähentämään ennen kaikkea valtion varojen säästämiseksi”. 


Muiden tyydyttävien ratkaisujen sijaan viranomainen pyrkii minimoimaan valtion kustannukset ilveksiä tappamalla.

Koska tappamisesta on Suomessa ajan myötä muodostunut maantapa muiden tyydyttävien ratkaisuiden sijasta, luvanhakijoiden ei tarvitse kiinnittää huomiota muiden tyydyttävien ratkaisuiden etsimiseen. Tämä on havaittavissa hakemuksista. Hakijoiden kirjaamia muita keinoja 11 myönteisen ilvesluvan hakemuksissa tai toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:


”x”

”vapaa laidunnus poroilla , ei keinoa”

”Ei keinoja estää vahinkoja.”

”Vapaa laidunnusoikeus”


Erityisesti huomioiden, että hakemusten hyväksymisprosentti on 100%, on kyseenalaista, onko viranomainen toiminut Artiklan 16 vaatimalla tavalla muuta tyydyttävää ratkaisua etsien.Suotuisan suojelutason säilyminen:

Luonnonvarakeskus arvioi vuonna 2023, että poronhoitoalueen "kanta-arvioon liittyy muuta maata enemmän epävarmuustekijöitä", ja "alueen ilvesten lisääntymistuotto vaikuttaisi pentueiden ja poikkeuslupasaaliin perusteella pieneltä" sekä "merkittävä osa arvioidusta ilvespopulaatiosta lienee nuoria ja pääosin alueen ulkopuolelta alueelle vaeltaneita nuoria aikuisia". Koko poronhoitoalueen ilvespopulaatioksi Luonnonvarakeskus arvioi 50–75 ilvestä.


Riistakeskus kiistää ilveksen tappamisen haittaavan ilveksen suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin luontaiselle levinneisyysalueella: lause ”poikkeaminen ei haittaa myöskään suotuisan suojelutason säilyttämistä tai sen saavuttamista lajin luontaisella levinneisyysalueella” löytyy kaikista Riistakeskuksen myöntämistä luvista lukuunottamatta Sodankylään myönnettyä lupaa, missä sama asia on muotoiltu toisilla sanoilla.


Ilveksen luontainen levinneisyysalue kattaa myös poronhoitoalueen, minne marras-joulukuussa Riistakeskus myönsi luvan tappaa 11 ilvestä. Tämä on 16–22% Luonnonvarakeskuksen arviosta alueen ilvespopulaation koosta. Kun Riistakeskus myönsi lokakuussa vuoden 2023 ilveksen kannanhoidolliset luvat ilvesten tappamiseksi poronhoitoalueen eteläpuolella, Riistakeskus erikseen mainitsi, että heidän myöntämänsä kokonaisverotusaste 12,4% on vähemmän kuin Luonnonvarakeskuksen laskema korkein kestävä metsästysverotus 16,9% populaatiosta.  


Riistakeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön mukaan tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Suomen ilveskannan hoitosuunnitelmassa mainitaan, että ”Poronhoitoalueella ilves voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia vahinkoja, mikä asettaa esteen ilveskannan runsastumiselle poronhoitoalueella.” ja maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024 toteaa, että ”poronhoitoalueella saalismäärää ei rajoiteta.”


Asetus sallii ilvesten tappamisen yli kestävän verotusasteen ja Riistakeskus myöntää lupia tämän mukaisesti.

On kyseenalaista, toteutuuko Artiklan 16 vaatima lajin suotuisan suojelutason säilyminen lajin luontaisella levinneisyysalueella. Erityisen merkittävä vahinko:

Riistakeskus toteaa jo ensimmäisessä Suomussalmelle myöntämässään poikkeusluvassa 17.11.2023 (2023-1-000-31578-0), että "Hakemusalueella syntyneet vahingot kokonaisuudessaan ovat jo erityisen merkittäviä ja todennäköisesti kasvavat edelleen. Hakemusalueella ei siten ole muuta tyydyttävää ratkaisua lisävahinkojen estämiseksi." 


5 poroa, joista 3 voitiin laskea marraskuulle, oli siis Riistakeskuksen mukaan erityisen merkittävä vahinko. Riistakeskus vahvistaa tämän erikseen: "tässä nimenomaisessa tapauksessa jo syntyneet vahingot ovat erityisen merkittäviä ja enempien vahinkojen estämiseksi pyynti tulee voida suorittaa mahdollisimman tehokkaasti."


Riistakeskus myönsi marras-joulukuussa Suomussalmelle kolme erillistä lupaa tappaa yhteensä 3 ilvestä perusteena 16 ilveksen tappaman poron aiheuttamat haitat porotaloudelle. Poronhoitajat arviovat haitan olevan yhteensä 65 000 € eli yli 4 000 € per poro. Näiden kolmen paliskunnan Hossa-Irni, Näljänkä ja Halla suurin sallittu poromäärä on 7 700 poroa. 


0,2% tappio alueen eloporomäärässä oli Riistakeskuksen mukaan "erityisen merkittävä porovahinko", jonka perusteella se myönsi luvan tappaa 3 ilvestä.

On huomioitava, että suurin sallittu poromäärä tarkoittaa teurastuksen jälkeen eloon jätettävien porojen määrää eli eloporomäärää. Syksyllä ennen teurastuksia poroja voi olla enemmän, koska keväällä syntyneet poronvasat lasketaan tähän päälle. Siten ilvesten aiheuttama todellinen suhteellinen tappio todellisessa poromäärässä on vielä alhaisempi kuin eloporomäärässä. 


Mikä on merkittävä vahinko, ei ole määritelty, joten on selvää, että viranomainen on valinnut valtion maksamien vahinkojen minimoimisen tärkeimmäksi tavoitteekseen. Ensisijaiseksi menetelmäksi on valittu suurpetojen tappaminen ja käytännössä kaikki ilveksen tappamat porot lasketaan erityisen merkittäväksi vahingoksi. 


Vaikuttaa, että maa- ja metsätalousministeriön asetus ilvesten tappamisesta Suomessa on vastoin EU:n Luontodirektiiviä ja Riistakeskuksen tehtailee lainvastaisesti poikkeuslupia ilvesten tappamiseksi poronhoitoalueella.

272 views

Комментарии


bottom of page